Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Odkazy

 

 

 

Obsah

Muzeum Vařákových pasek


1. Tento Návštěvní řád Muzea Vařákových pasek (dále jen MVP) se vztahuje na veškeré fyzické
a právnické osoby, které se v areálu MVP zdržují nebo v něm vyvíjejí činnost. Souhlas
s odlišným režimem chování uděluje vedení MVP.
2. Oprávnění pracovníci obce Lačnov mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu
bezpečnosti a ochrany sbírek, majetku, jakož i návštěvníků. Jde zejména o pokyny týkající se
organizace prohlídek, vcházení a vycházení z objektů, určení místa pro návštěvníky
v objektech MVP, uvolnění určitého prostoru v objektech MVP, zachování klidu a pořádku
v objektech MVP. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje
a kontroluje plnění návštěvního řádu.


1 Návštěvní doba


1. Návštěvní doba Muzea Vařákových pasek:
Od 1.4. do 30.10. otevřeno v sobotu a v neděli v době od 13:00 17:00 hodin
2. Objednání prohlídky přes rezervační systém probíhá na stránkách obce, lze objednat
jen jednotlivce nebo celé skupiny. Za skupinu stačí jen jedna rezervace, kdy do
poznámky se zapíše počet osob. Uzávěrka rezervace v daném týdnu končí v pátek ve 12
hodin.

3. Mimo uvedenou dobu lze provést objednávku přes rezervační systém na webových
stránkách obce nebo telefonicky u průvodce.
4. Poslední prohlídka s průvodcem začíná 30 minut před uzavírací dobou, do stanovené
uzavírací doby musí návštěvník opustit areál.
5. MVP si vyhrazuje právo změnit návštěvní dobu, zejména z provozních důvodů, o čemž bude
veřejnost včas vyrozuměna vývěskou nebo jiným vhodným způsobem.


2 Vstupné

1. Uvedené hodnoty vstupného platí pro návštěvu areálu muzea MVP. Vstupenka platí na jeden
den, pro jeden vstup.
2. Platnou vstupenku je povinen mít každý návštěvník či vedoucí výpravy u sebe po celou dobu
prohlídky i v oka mžiku odchodu z MVP a na požádání ji předložit pracovníku MVP.
Vstupenku nelze postoupit jiné osobě, pokud byla prohlídka již započata.
3. Zakoupené vstupenky se nevracejí.
Velikost výpravy je do 30 osob.


3 Omezení nebo vyloučení vstupu

1. Do muzea nemají přístup osoby podnapilé, pod vlivem drog, osoby nevhodně se chovající, nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo silně znečištěném oděvu a osoby, které vzbuzují obavy, že by mohly rušit průběh prohlídky, či být jinak ostatním návštěvníkům na obtíž.
2. MVP je oprávněno vyloučit z prohlídky osoby bez platné vstupenky, které nesplní povinnost zaplatit vstupné, popřípadě jiné částky stanovené tímto řádem nebo osoby, které ohrožují bezpečnost prohlídky, svou vlastní nebo ostatních návštěvníků, jakož i osoby, které přes upozornění oprávněného pracovníka MVP nezachovávají ustanovení tohoto řádu.
Děti do 10 let mají přístup do muzea pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
3. Zjistí-li se okolnosti, které by jinak vylučovaly vpuštění osoby do objektu až dodatečně, bude takováto osoba z další prohlídky vyloučena. Vyloučená osoba z prohlídky nemá nárok na vrácení vstupného.
4. Vstup s jízdním kolem do areálu Muzea Vařákových pasek je zakázán.
5. Zvířata mohou do areálu Muzea Vařákových pasek za těchto podmínek:
a) v doprovodu dospělé osoby,
b) s bezpečným náhubkem, držena na krátkém vodítku,
c) nesmí se jednat o nemocná, špinavá nebo zlá zvířata,
d) osoba odpovědná za zvíře je povinna uklidit případné znečistění,
e) do interiérů objektů je vstup zvířat zakázán.
6. MVP neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, obzvláště těch, kteří potřebují doprovod, kteří se vzdálí od skupiny nebo nedodržují pokyny zaměstnanců MVP.4 Průběh prohlídky a povinnosti návštěvníků během ní

1. Expozice MVP je možné prohlížet ve skupinách nebo jednotlivě.
2. Návštěvník je povinen chovat se ohleduplně k ostatním, nerušit průběh prohlídky, nebo výklad průvodce.
3. Za předměty, které mohou návštěvníkovi ztížit prohlídku, zejména kočárky, dětská vozítka, batohy nenese odpovědnost zřizovatel Muzea.


5 V interiérech objektů je zakázáno:

a) jíst, pít, kouřit, hrát na hudební nástroje, používat rozhlasové přijímače a zvukotechnická zařízení jakéhokoliv druhu, zpívat, hlasitě hovořit nebo používat mobilní telefon během prohlídky,
b) pohybovat se mimo trasu prohlídky, dotýkat se exponátů a mobiliáře,                                                                             c) je zakázáno úmyslně vyvolávat poplach v expozicích, kde je trvale zapnuto zabezpečovací signalizační zařízení. V případě porušení zákazu je návštěvník povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění poplachu. /výjezd Policie ČR apod./
d) poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek muzea, pohybovat se mimo trasu prohlídky po travnatých plochách,
4. Fotografování, filmování či jiné pořizování obrazových nebo audiovizuálních záznamů v exteriérech MVP je povoleno pouze pro vlastní osobní potřebu návštěvníka (např. pro rodinná alba apod.). Pořizování fotografií či jiných uvedených záznamů a jejich užití pro jiné účely (např. pro prezentaci, reklamu, propagaci, videovizitky, přání, publikace aj.) je možné pouze na základě předchozího souhlasu MVP, který MVP uděluje písemným souhlasem či smlouvou. Takového souhlasu je třeba též pro jiné užití fotografií či jiných uvedených záznamů původně pořízených návštěvníkem pro vlastní osobní potřebu. Rovněž video a audio nahrávky pořadů jsou možné pouze s písemným souhlasem starosty obce.
5. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout další pokyny pracovníků MVP, zejména průvodců a dozorců sbírek.
6. V celém areálu Muzea Vařákových pasek je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, kouření.
7. Porušení některé z povinností stanovených v § 4 má za následek vyloučení návštěvníka z další prohlídky bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.
8. V případě poranění, které nastane v průběhu prohlídky, jsou návštěvníci povinni toto ohlásit zaměstnanci MVP.


6 Všeobecná a závěrečná ustanovení

Žádosti, návrhy a stížnosti je třeba adresovat na starostu obce Lačnov:

Obec Lačnov
Lačnov 158
756 12 Horní Lideč

internet: http://www.lacnov.eu, e-mail: starosta@lacnov.eu, podatelnaou@lacnov.eu


1. Způsobí-li návštěvník muzeu škodu, je povinen ji uhradit. Odmítne-li tak učinit, je povinen prokázat svoji totožnost, aby mohla být škoda vymáhána dodatečně. Odmítne-li návštěvník prokázat svoji totožnost a nelze-li tuto zjistit jinak, jsou pracovníci muzea oprávněni návštěvníka zadržet a přivolat policii.
2. Starosta obce může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto návštěvního řádu.

Návštěvní řád Muzea Vařákových pasek ze dne 9.5.2019, který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Lačnov č. usnesení 88/8 ze dne 17.5.2019.
Návštěvní řád nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstva obce Lačnov.

 

REZERVACE ZDE