Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Odkazy

 

 

 

Obsah

Provozní řád

Nebytové prostory čp. 6

Tento provozní řád nebytových prostor čp. 6 v obci Lačnov (dále jen budovy a jejího okolí) vydává obec Lačnov. Je určen pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu budovy a jejího okolí.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Budova nebytových prostor je provozována obcí Lačnov prostřednictvím delegovaného správce (domovníka). Prostory budovy jsou určeny:
a) pro pořádání a organizování společenských a kulturních, společenských a jiných akcí pod záštitou obce Lačnov;
b) využívání ke komerční činnosti ve formě pronájmu budovy na základě krátkodobé nájemní smlouvy (pořádání plesů, oslav, divadelních představení, tanečních zábav a dalších);
c) k humanitárním akcím na základě krátkodobého pronájmu budovy
2. Provoz je zabezpečován a zajišťován na základě dodržování právních předpisů a nařízení, platných pro všechny uživatele budovy a okolí a to:
a) dle z.č. 135/1985Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
b) dle z.č. 37/1989 o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi ve znění pozdějších předpisů
c) dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č.13/1977Sb. ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluky a vibrací.
d) v celé budově PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. Ke kouření je vyhrazeno místo provozovatelem budovy. Toto vyhrazené místo je mimo budovu a je řádně označeno.
3. Uživatelům budovy je zakázán vstup na soukromé pozemky sousedícími s pozemky, na kterých je budova umístěna.

II. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE BUDOVY

1. Za celkový provoz budovy a přilehlých prostor odpovídá pověřená osoba (domovník) podřízený starostovi obce.
2. Tato pověřená osoba odpovídá za bezpečný provoz, požární ochranu a ochranu majetku v budově a v jejím okolí v době mimo konání akce. V této činnosti se řídí předpisu dle bodu I., bod 2, písmeno a,b,c,d. Při předání budovy do krátkodobého pronájmu upozorňuje uživatel na podmínky odpovědnosti dle tohoto ustanovení. Tímto upozorněním přenáší pověřená osoba (domovníka) odpovědnost na provozovatele akce.
3. Pověřená osoba má právo kontrolovat dodržování těchto podmínek nájemci budovy i v době užívání.

III. SJEDNÁVÁNÍ AKCÍ

1. Starosta obce sjednává a schvaluje pronájmy jednotlivých prosto o přenechání budovy včetně zařízení budovy a jejího okolí do užívání na základě smlouvy o krátkodobém pronájmu. Při konání u veřejné produkce v těchto prostorech upozorňuje při uzavírání krátkodobé nájemní smlouvy uživatele na jeho oznamovací povinnost konání veřejné hudební produkce sdružení OSA a oznamovací povinnost Policii ČR se sídlem v Horní Lidči. Sjednávání krátkodobých pronájmů je na základě stanovených podmínek Zastupitelstvem obce Lačnov a dle předem schválených tarifů pronájmu.
2. Rezervaci zajišťuje rezervační systém na stránkách obce nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Rezervace lze provádět v období 12-ti po sobě jdoucích měsíců od aktuálního data, nejpozději však 3 dny před akcí. Zrušit rezervaci bude možné provést nejpozději 1 týden před samotnou akcí.
3. Pověřená osoba vede evidenci konání akce. V případech žádosti pronájmu k jiným akcím, než je uvedeno v bodě I. písmene a,b,c rozhoduje o povolení uzavření krátkodobého pronájmu Zastupitelstvo obce Lačnov.
4. Pověřená osoba vede knihu návštěv mimo akce pořádané dle bodu I. odstavec 1, písmene a,b,c, která je uložena na obci.

IV. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI V PROSTORÁCH BUDOVY

1. Před konáním akce předá pověřená osoba na základě uzavřené krátkodobé nájemní smlouvy zařízení uživateli k využití budovy ke sjednané akci. O tomto předání se vede “předávací list“, který uživatel podepíše. Na tomto listu se uvede skutečný stav předávaného zařízení a následně skutečný stav po převzetí zařízení zpět. Hodnoty (ceny) předávaného drobného zařízení jsou na vyžádání v kanceláři obce Lačnov. Při zpětném převzetí je povinnost pověřené osoby vyčíslit případné škody uživateli, který má dle krátkodobé nájemní smlouvy povinnost tyto škody nahradit při placení nájmu v kanceláři obce Lačnov.
2. Povinnost uživatele je stanovit a v krátkodobé nájemní smlouvě uvést jméno a příjmení hlavního pořadatele, kterým musí být osoby starší 18 let.
3. Uživatel i přes uzavřenou smlouvu o krátkodobém pronájmu je povinen se neprodleně podřídit příkazům pověřené osoby.
4. Uživatel je povinen se v době užívání krátkodobého pronájmu řídit „Požární poplachovou směrnicí“. Součástí převzetí zařízení přebírá i odpovědnost za stav a použití hasících přístrojů. Dále dle této směrnice odpovídá za průchodnost únikových východů. Před zahájením akce se dále musí seznámit s místem umístění hydrantu. Hydrant se nachází u křižovatky pod čp. 6 směrem ke hřišti (v blízkosti obecní studny).
6. Uživatel v době konání akce odpovídá za chování účastníků, jak uvnitř budovy, tak i jeho přilehlém okolí.

V. ZÁVĚR

1. Obec Lačnov prosí všechny uživatele nebytových prostor čp. 6 a jejich přilehlého okolí, aby svým chováním umožnili tomuto zařízení sloužit co nejdéle.
2. Provozní řád čp. 6 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Lačnov č. usnesení 88/8 ze dne 17.5.2019.
Provozní řád nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstva obce Lačnov.

 

REZERVACE ZDE