Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Odkazy

 

 

 

Obsah

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Obec Lačnov se sídlem Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč, IČ: 00303968, jako provozovatel zařízení vydává tento provozní řád, který je závazný pro všechny osoby a skupiny využívající toto hřiště.
2. Hřiště je určeno k provozování těchto sportů: Tenis / Malá kopaná / Volejbal / Nohejbal / Badminton / Házená / Košíková.
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem areálu. Hřiště slouží ke sportování oddílu TJ Lačnov, výuky školní tělesné výchovy ZŠ Lačnov a MŠ Lačnov, zájmové sportovní činnosti a za poplatek individuální sportovní činnosti občanům obce Lačnov podle rozvrhu stanovených sportů.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.
5. Součástí areálu je provozní objekt, ve kterém jsou umístěny šatny, umývárny, technické zázemí včetně zpevněných ploch okolo provozního objektu. Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením.


2 PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště.
2. Denní provoz víceúčelového hřiště:
- pracovní dny: 08:00 hod. – 15:00 hod. ZŠ a MŠ Lačnov dle rozvrhu a dohody
- pracovní dny 15:00 – 19:00 hod. nebo dle klimatických podmínek veřejnost, TJ, zájmová
činnost
- dny pracovního volna: 08:00 – 22:00 hod.
o V zimních měsících tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost pouze při venkovní teplotě nad +5°C a bez sněhové pokrývky.

Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.

3. Rezervaci zajišťuje rezervační systém na stránkách obce, kde je nutné zapsat (do poznámky) o jaký druh sportu při rezervaci půjde, rezervace lze provádět v daném týdnu do pátku minimálně 72 hodin před samotnou sportovní akcí.
4. Minimální doba rezervace v jednom dnu je 2 hodiny. V objednávce uvede zájemce své jméno, předpokládaný druh provozovaného sportu a dobu, kdy chce na hřišti sportovat.
5. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště nebo v odůvodněných případech, je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat.
6. Vstup do sportovního areálu je možný pouze hlavním vchodem.
7. Nelze-li ze strany zájemce dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem a v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.
8. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště, pokud tak neučiní, bude způsobená škoda vymáhána po něm.
9. Vybíráním poplatku za prováděné služby, pronájem sportovních potřeb a šatny je pověřen správce hřiště, a to při osobním předání klíčů od areálu. Klíče vrátí uživatel správci osobně.


3 ZÁKAZY A POBYT V ZAŘÍZENÍ

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování hrací plochy a vybavení hřiště.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
• vstupu mimo provozní dobu
• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkový koš)
• vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, tretry, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem apod). Obuv nesmí narušovat povrch použitím nevhodného dezénu.
• používání sportovního náčiní, které by mohlo poškodit povrch hřiště (hokejky, apod.)
• manipulace s ostrými předměty
• jízdy na kole a kolečkových bruslí apod.
• vstupu dětem do 10 let bez zákonného zástupce, učitele, vychovatelky nebo trenéra
• užívání omamných látek
• vstupu podnapilým osobám
• kouření v celém areálu
• odhazování žvýkaček
• střelba míčem proti plotu, zdi (pokud nejde o střelbu na bránu)
• přemísťování pevného nebo mobilního zařízení mimo stanovená místa
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.
4. Divákům je dovoleno sledovat utkání pouze z prostor k tomu určených.
5. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy na víceúčelovém hřišti. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
7. Konzumace alkoholických nápojů a konzumace jídla je možná jen se souhlasem správce areálu.


4 Poplatky za užívání hřiště a vybavení

1. Místním občanům je areál přístupný dle poplatků za užívání uvedených v ceníku. Výše poplatků stanovuje zastupitelstvo obce.
• způsobenou škodu na majetku hřiště je uživatel povinen uhradit v plné výši
2. Poplatek bude uhrazen v kanceláři OÚ Lačnov, který vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení. Přehled rezervací je pro informaci na internetu www.lacnov.eu. V případě, že se hráč nedostaví do smluvené doby, jeho rezervace se ruší.
3. Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání areálu vyloučeni a akce ukončena.
4. Pro soukromé účely není povoleno užívat ozvučovací techniku a akce musí být ukončena nejpozději do 22:00 hodiny.
5 Důležitá telefonní čísla
• Kontakt pro rezervaci
• Evropské číslo tísňového volání 112
• Záchranná služba 155
• Policie 158
• Hasiči 150
• Starosta 603 197 708
 


Závěr

Provozní řád, výše poplatků a termíny rezervace areálu budou umístěny u vstupu na hřiště. Provozní řád veřejného víceúčelového hřiště byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Lačnov č. usnesení 88/8 ze dne 17.5.2019.
Provozní řád nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstva obce Lačnov.


Příloha č. 1
Sazba poplatku půjčení sportovních potřeb (na 2 hodiny):
- tenisová raketa – 30 Kč
- badmintonová raketa – 20 Kč
Vstupné
děti a studenti zdarma
ostatní - 100,- Kč/hodina
pronájem na turnaj - 1.000,- Kč

 

REZERVACE ZDE