Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Analýza rizik obce Lačnov

 

Průmyslové havárie, únik nebezpečné látky

Na území obce se nachází firma Weekamp Doors s.r.o., která se zabývá výrobou dveří a skladující nebezpečné látky.  Firma se nachází v bývalém areálu JZD Lačnov mimo osídlenou oblast.

Pravděpodobnost havárie – střední

 

Přirozené povodně

Obcí Lačnov protéká Lačnovský potok, který se vlévá do Lačnovského rybníka u Horní Lidče - nebezpečným jevem -přívalové deště.
Přirozené povodně mohou vzniknout v kteroukoli roční dobu. V zimních a jarních měsících vznikají převážně táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými dešťovými srážkami. Dále mohou být vyvolány ledovými jevy, kdy dochází k ucpání vodního koryta plovoucími ledovými krami.
V letním období mohou vznikat bouřkové povodně, které jsou způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích.
Za intenzivní srážky, způsobující lokální bouřkové povodně lze v našich podmínkách považovat množství srážek cca. 30 mm/hod., 45 mm/2 hod., 55 mm/3 hod., 60 mm/4 hod. 

Pravděpodobnost výskytu – střední

 

Zvláštní povodeň

Obec Lačnov leží mimo území ohrožené zvláštní povodní.

 

Nákazy domácího zvířectva
Existují reálná nebezpečí, která představují epidemie a epizootie. Nebezpečí mohou představovat velkochovy drůbeže a hospodářských zvířat.  V obci Lačnov jsou čtyři větší chovatelé skotu.  V sousednní obci Poteč se nachází velkochov drůbeže a obec je v 3 km ochranném pásmu - ptačí chřipka.

Pravděpodobnost výskytu – střední

 

Havárie v silniční dopravě

Obcí prochází dvě silnice III. třídy:                                                                                                                                     III/4943 - Horní Lideč  - Valašské Klobouky                                                                                                                 III/4946 – průtah obcí, konečná v zimním období

Pravděpodobnost výskytu nehod v zimním období – velká

 

Havárie v železniční dopravě

Obcí Lačnov neprochází železniční trať.

 

Narušení dodávek – elektřiny, plynu, vody
Obec Lačnov je napojena na vysoké napětí ze směru od Valašských Klobouk - zalesněný terén.                             Vybudování podzemního kabelového propojení mezi ČEZ a EONem.

Pravděpodobnost přerušení dodávek elektrické energie - střední

 

Obec Lačnov je plně plynofikována z Horní Lidče.

Pravděpodobnost přerušení přivaděče plynu - střední

 

Obec je zásobována pitnou vodou z nádrže Stanovnice v Karolince a zatím nebyly zaznamenány vážnější problémy v zásobování vodou. Většina občanů je již napojena na veřejný vodovod a část občanů čerpá vodu z vlastních studní.

Pravděpodobnost přerušení dodávek vody - nízká

 

Živelní pohromy- požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy

Lesní požáry

V obci Lačnov pokrývají lesy ca 1/3 rozlohy, dochází k požárům lesa.

Pravděpodobnost výskytu – vysoká

 

Sněhové kalamity

Vzhledem k charakteru terénu, sněhové kalamity ohrožují správní obvod v podstatě každoročně. Způsobují přerušení dodávek elektrické energie, škody na budovách, zhoršení nebo úplné přerušení dopravní obslužnosti. Lze je zaznamenat v průběhu měsíců října - dubna. Obec ohrožují každoročně sněhové kalamity.

Pravděpodobnost výskytu – velmi vysoká

 

Sesuvy

Celá hornatá část území ORP Vsetín leží v geologické oblasti karpatského flyše a patří do oblasti s vysokou četností aktivních sesuvných jevů.

V obci Lačnov se vyskytují sesuvy zejména na lesních pozemcích. V roce 2012 se sesunul břeh u Mateřské školy.

Pravděpodobnost výskytu – velmi vysoká

 

 

Teroristický útok

Cílem teroristických útoků na území Obce Lačnov mohou být především objekty zabezpečující chod území. Jedná se zvláště o prodejnu potravin, případně hostinec.

Pravděpodobnost výskytu - nízká, závislá na vnitropolitické i mezinárodní situaci

Nelze vyloučit žádnou krizovou situaci, na kterou jsou zpracovány typové plány, ale jejich pravděpodobnost výskytu je velmi nízká.